Bir Doktor Lazım

BİR DOKTOR LÂZIM

KÖYCÜ^NÜN ÖRTÜLÜ KÖYÜNE DOKTOR TEMİN ETMEK İÇİN 1928 YILINDA İSTANBUL’DA BİR GAZETEYE VERDİĞİ İLAN

Örtülü köyüne bir doktor lâzım, bunun için mezkür köyde sağlık namile bir şirket teşekkül etmiş olup doktor maaşı Eczane ile Hastaneciğin masarifi umumiyesi tahtı temine alınmıştır.

928 senesi Şubat birinden itibaren iki sene müddetle olup bu tarihten sonra doktorla mukavele ne zaman yapılırsa yapılsın hitamı müddet 1 Şubat 930 senesidir.

Doktora iki odalı bir ev; miktarı kâfi mahrukat ve  bir hizmetçi verilecek ecza furuth ve hasta tedavisinden alınacak safi ticaretin yüzde yirmisi verilecek bunlardan başka doktorun ihtisasına göre yüz liradan yüz elli liraya kadar mahiye maktuan maaş verilecektir. Ve alacağı ücret şirkete aid kalacaktır. Yalnız ticaretin yüzde yirmisi doktora verilecektir. Doktor diğer köylere gidince vesaiti nakliyesi şirket tarafından verilecektir.

Doktor diplomalı vaziyette ve lekesiz olacak ve Cumhuriyet devrinde hiçbir suretle mesul olmuş bulunmayacaktır.

Ücreti olan ailesinden bir kimsesi sair bir fen erbabı olan 45; 30 yaş arasında olan; Türk olan, bedenen kuvvetli olan; dâhiliye mütehassıs veya operatör olan tercih edilecektir. Müracaat edenler tercemei hallerini; tekliflerini tercemei haline zeyl olarak 5 inci maddemiz muhteviyatından olan hallerini ve iki kıta fotoğrafını ailesinden diğer bir fen erbabı varsa keza tercemei hal ve iki kıta fotoğrafını (Oltu) da Örtülü de sağlık şirketine göndermeleri rica ve ilân olunur. Harcırah pazarlığa tâbidir.

İZAHAT: Örtülü 160 haneli ve bin nüfuslu Erzurum Vilâyetinin Kosor nahiyesinin bir köyüdür. Allahuekber dağının garbinde, havası gayet güzel bir köydür. Örtülünün havası yazın serin kışın civarına nazaran sıcaktır. Örtülü’nün üst tarafı yaylalık alt tarafı bağlık ve bostanlıktır. Örtülü’de yağın kıyyesi 100; etin kıyyesi 25; ekmeğin kıyyesi 8 kuruştur. Yumurtanın on adedi beş kuruştur. Örtülü’nün arazisi nüfusuna kâfi değildir. Binaenaleyh Örtülü’de yalnız kırk hane fenni usulde ziraat yapmalı, mütebakisi ticaret erbabı olmalıdır. Örtülü, Bardız ve Kosor nahiyelerinin arasında olup bu nahiyelerden ve harmanlardan; Akçakale’den, Tavusker’den, Oltu’dan takriben iki yüz köyün Pazar mahalli olmuştur. Örtülü gençlerinin maksadı Örtülü’yü Maarif ve ticaret ve sanat mahalli yapmaktır ve bunlar da kabil imkân olduğu takdir edilmiştir. Örtülü’ye gelecek her fen erbabı teceddüt perver olmakla beraber Örtülü ve civar köyler halkı ile imtizaç etmeğe son derece gayret edecek halim olacak hiçbir hususta asabiyet göstermeyecektir. Kendi istirahat ve menfaatini temin etmekle beraber Örtülü’nün yükselmesi için icabına fedakârına mesaide bulunacaktır. Örtülü ziraatta köylerimize sanat ve ticarette kasabalarımıza numune imtisal olanağı azmetmiş ve bu maksadını muvaffak olmak üzere Örtülü’ye gelecek memur Örtülü’nün teceddüde âşık olan geçler ile teşriki mesaj eden ve ufak tefek gücendirici şeyleri ehemmiyete almaz ve bu gençlerle imtizaç eder ise hem kendi istirahatını temin ve hem de vatana millete hizmet etmiş olur. Daima lüks hayata alışmış ve bu alışkanlığından icabında fedakârlık etmez, mesai sırasında çıt kırıldım olur; ufacık bir komşu hatasına gücenir ve efradı ailesi de dedikodulu olursa Örtülü’de imtizaç edemezler. Ve bu suretle maksada muvaffak olamaz.

İstanbul’dan Örtülü’ye gelmek için Trabzon tarik ile Sarıkamış’a Sarıkamış’tan Örtülü’ye şosa olmayıp, atlı yolu ile yaz yolu altı saat ve kış yolu on saattir.     

One thought on “Bir Doktor Lazım

  • 8 Haziran 2020 tarihinde, saat 22:22
    Permalink

    Başarı azim gerektirir, azim ise irade. Bɑzı hedefler, başarısız olmaya değer. Gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yenebilmektir saygı deyeğer büyüyümüz ilçemizi bizlere emanet eti şükran ve rahmetle anıyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin bizlere calışma azmini aşıladığını umuyorum.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir